Alapszabály

 

A KID Rock and Roll Sportegyesület

Alapszabálya

 

A KID Rock and Roll Sportegyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezésének megfelelően, - figyelemmel a Veszprémi Törvényszék Pk.60083/2006/8. sz. végzésére - az Alapszabály 2015. január 13. napján kelt módosításával egyidejűleg az Alapszabály hatályos EGYSÉGES SZERKEZET-be foglalt szövege törvényi kötelezettségének tesz eleget. (A törölt rendelkezések félkövér betűtípussal kiemelve és áthúzva, továbbá „TÖRÖLVE” megjelöléssel ellátva. Az új rendelkezések félkövér betűtípussal kiemelve.).

A KID Rock and Roll Sportegyesület alapszabályát az alábbi tartalommal állapítja meg:

 

1.

Általános rendelkezések

 

 

Az Egyesület neve: KID Rock and Roll Sportegyesület

 

Székhelye: 8200 Veszprém, Vécsey K. u. 8/A.

 

Iroda(i): 8600 Siófok, Mogyoró u. 14.

8220 Balatonalmádi, Dukai Takách Jenő u. 2/A

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 19. II/11.

 

Alakulásának időpontja: 2006. május 1.

 

Működésekiterjed Magyarország és Európa egész területére

 

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból és pályázati nyert támogatásokból, illetve egyéb támogatásokból fedezi.

 

Az Egyesület képviselője: az Egyesület Elnöke

 

 

2.

Az Egyesület célja

 

  1. A sport társadalmi fontosságának képvislete. A rock and roll társadalmi elismertségének növelése. A gyerek- és ifjúságikorosztály minél szélesebb rétegeinek bevonása a táncsport tevékenységébe, általános fizikai- és mentális képességek fejlesztése. A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a hazai kultúra része, az egészségfejlesztés alapvető eszköze. Valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A fentieken túlmenően a sport jelentős szerepet tölt és tölthet be az ifjúság morális-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában, és hozzájárul a testi – lelki jóléthez.

 

 

3.

Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

 

  1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

 

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.

 

  1. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

 

  1. A tagsági jogviszony megszűnik,

 1. a tag kilépésével,

 2. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,

 3. a tag kizárásával,

 4. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

 

  1. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

 

A tag tagsági jogivszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.

 

Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárás során az érintett tagot személyesen meg kell hallgatni, számára lehetőséget kell biztosítani, hogy érdemi védekezést terjeszthessen elő a kizárási javaslat ellen.

 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a kiárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

 

4.

A tagok jogai és kötelezettségei

 

  1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

 

  1. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

 

 

 

 

 

5.

Az Egyesület szervei: közgyűlés és tisztségviselők

 

 

  1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal űlésezik. A létesítő okrat ennél ritkábban ülésezést előíró rendelkezése semmis.

 

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

A meghívónak tartalaznia kell

a.) az egyesület nevét és székhelyét,

b.) az ülés idejének és helyszínének megjelölését,

c.) az ülés napirendjét.

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavaszásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Nem szavazhat az, akivel szemben a Ptk. 3:19. §-ában írt kizáró okok állnak fenn.

 

  1. A közgyűlés - eltérô rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlôség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

  1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik

 1. az alapszabály módosítása,

 2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,

 3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

 4. az éves költségvetés elfogadása,

 5. az éves beszámoló – ezen belül az elnökség az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,

 6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jgok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,

 7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

 8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

 9. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,

 10. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és

 11. a végelszámoló kijelölése.

 

 

 

 

6.

Az Egyesület képviselô szervei:

 

 

  1. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.

 

Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által titkos szavazással megválasztott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai Putics-Bondor Virág (8175 Balatonfűzfő, Iglói u. 4.) elnök ,Dietel Zsófia ügyvezető elnök (8200 Veszprém, Vécsey K. u. 8/A.) és Putics Bence (8175 Balatonfűzfő, Iglói u. 4.) titkár.

 

A közgyűlés Elnökség tagjait 5 évre választja. Az egyesület elnökét az elnökség tagjai közül saját maga választja meg.

 

Az elnökség feladatkörébe tartozik

a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,

b.) a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,

d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

e.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

f.) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

g.) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirdnei pontjainak meghatározása,

h.) részvétel a közgyűlésen és a válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

i.) a tagság nyilvántartása,

j.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

k.) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megörzése,

l.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, és

m.) az alapszabály felhatalmazása alapjána tag felvételéről való döntés.

 

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

 

Az Elnökség valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente egyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

 

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

 2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy

 3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A szükséges intézkedések megtétele céljából összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlôség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

 

  1. Az Elnök jogai és kötelességei:

 

a közgyűlés levezető elnöki tisztségének betöltése

az Egyesület pénzügyi helyzetéről a titkárt elszámoltatja

a kiadások számláit ellenőrzi

megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

harmadik személyekkel való szerződések megkötése

a tagság érszrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie

a tagságtól, illetve harmadik személyektôl bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,

az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

 

  1. Az ügyvezető elnök jogai és kötelességei:

 

az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

 

  1. A titkár jogai és kötelességei:

 

az Egyesület pénzállományának kezelése,

a számlák kezelése és nyilvántartása,

a pénztárkönyv vezetése,

mindennemű visszaélési lehetôség gyanúja esetén az elnök értesítése,

a számlák hitelességének ellenôrzése.

 

  1. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén az erre kijelölt két tag.

 

 1. A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

 

  1. Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

 

  1. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

 

  1. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kivülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

 

7.

Az Egyesület képviselete

 

 

Az Egyesület képviseletére az elnök, vagy az ügyvezető elnök és titkár önállóan jogosultak. A képviselők rendelkeznek az Egyesület számlája felett is oly módon, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

 

8.

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

 

 

  1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

 

  1. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

 

  1. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

 

  1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

 

  1. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő, akadályoztatása esetén az elnök helyettes önállóan az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

 

  1. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

 

9.

Az Egyesület megszűnése

 

9.1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

 

9.2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a.) az egyesület megvalósította célját vag az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b.) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

9.3. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 1. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

 2. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

 3. a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

 4. az arra jogoslt szerv megszüneti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló mefelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

 

9.4. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött Veszprém megyei székhelyű közhasznú szervezetnek (egyesületnek) kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogada el vagy azt nem szerezheti meg.

 

10.

Vegyes rendelkezések

 

  1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

  1. Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § /2./ bekezdése szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független s azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat.

 

  1. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben egyrészt a 2013. évi V. tv. (Ptk.), másrészt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései, illetve a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

 

Ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület 2014. december 1. napján összehívott rendkívüli közgyűlésen fogadta el.

 

 

Kelt.: Veszprém, 2015. január 13. napján

 

 

 

 

Putics-Bondor Virág

az Egyesület Elnöke

 

A fenti és túloldalakon írt mósosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt

készítettem és ellenjegyzem:

 

 

Veszprém, 2015. január 13. napján.